Metode şi căi de integrare a jocului didactic în orele de Limba română


Autor: prof.înv.primar. Ţanu – Pohrib Iuliana
Şcoala Gimnazială nr. 1, Matca, jud.Galaţi

Alături de alte metode activ-participative folosite în predarea limbii române, un interes deosebit prezintă jocul didactic, o activitate cognitivă specifică vârstei şcolare mici, cu largi valenţe educative.

Copiii, care „se joacă învăţând” îşi însuşesc mult mai repede şi temeinic cunoştinţele. Prin joc se creează un climat propice conlucrării fructuoase între elevi pentru realizarea sarcinilor jocului, fiecare participant caută să se afirme, să contribuie cu idei proprii.

Locul jocului didactic în cadrul orelor de limbă română, este de obicei în partea finală a lecţiei. În acest caz, prin joc se consolidează, se fixează şi se sistematizează cunoştinţele predate. Dar există situaţii când, pe parcursul lecţiei, elevii dau semne de oboseală  şi îşi pot reveni, printr-o activitate atractivă, cu caracter de joc. De asemenea, jocul didactic se poate utiliza şi în prima parte a lecţiei. Ca urmare, putem să apelăm la jocul didactic în momentele cele mai potrivite ale lecţiei, în măsura în care prin joc se pot rezolva sarcini didactice cu mai mare eficienţă. Jocurile se pot introduce în lecţii, de la caz la caz, chiar în mai multe etape.

Până la intrarea în şcoală copilul trebuie să stăpânească fonetismul limbii române, vorbirea lui devenind tot mai inteligibilă.

Perioada prealfabetarǎ are ca obiectiv principal dez­voltarea şi corectarea vorbirii copiilor pe baza însuşirii cu­noştinţelor şi deprinderilor cerute de toate celelalte obiecte de învăţământ. La dezvoltarea auzului fonematic pot contribui cu succes unele jocuri didactice : „Cine vine la noi ?”, „Ce se aude afară?” , „Completează cuvântul”, Unde se găseşte  silaba?”. Tot sub formă de joc se vor face şi exerciţii de repetare a anumitor sunete care se pot prelungi. În această perioadă elevii sunt pregătiţi în vederea învăţării cititu­lui şi scrierii prin exerciţii de analiză şi sinteză fonetică.

Aplicarea metodei fonetice analitico-sintetice se impune atât oral, cât şi în compunerea cu ajutorul alfabetu­lui decupat sau în citirea şi scrierea cuvintelor şi a propo­ziţiei. Acest lucru se realizează pe baza textelor din abece­dar şi cu ajutorul jocurilor didactice.

În jocul „Spune cum face ?” se distribuie fie­cărui elev cartonaşe cu imaginea unui animal sau pasăre, cerându-se elevilor să reproducǎ onomatopeea  caracteristica. Prin aceasta se urmăreşte: exersarea pronunţiei corecte a unor con­soane ( r, c, g, s, ş, z ) , activizarea vocabularului, dez­voltarea capacităţii de a face legături simple. Copiii imită glasul animalului, încercând să reproducă toate consoanele prin intermediul onomatopeelor:

Deoarece pot fi în clasă copii care confundă sunetele : v şi f se desfăşoară jocul : ,,Găseşte-ţi locul”, urmărind ca scop : exersarea organului fonator, corectarea defectelor de pronunţie, îmbogăţirea vocabularului, dezvoltarea gândirii. (fragment)